Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
OŚRODEK SZKOLENIA

 PRZEZNACZENIE OŚRODKA SZKOLENIA

Ośrodek Szkolenia powstał w 2009 roku i od początku swojego istnienia stanowił ważny element Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Przeznaczeniem Ośrodka jest szkolenie elewów służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych oraz studentów w ramach Legii Akademickiej.

Żołnierze służby przygotowawczej podczas szkolenia podstawowego nabywają umiejętności w zakresie budowy, obsługi i posługiwania się bronią strzelecką, ochrony przed bronią masowego rażenia, czy działań taktycznych. Oprócz tego, bardzo istotnym elementem szkolenia jest praca wychowawcza z żołnierzami, nauczanie regulaminów oraz kształtowanie dyscypliny wojskowej, aby każdy przyszły żołnierz zdał sobie sprawę z tego, że noszenie munduru to nie tylko przywilej i forma realizowania życiowej pasji, ale też konieczność poznania i rozumienia zasad zachowania się.
W następnym okresie, podczas szkolenia specjalistycznego, żołnierz jest szkolony w zakresie przewidzianej dla siebie specjalności wojskowej, czyli tego, co będzie podstawą jego przyszłej służby. Spośród wielu specjalności, jakie występują w Wojsku Polskim, żołnierze Ośrodka szkoleni są na strzelców, wartowników, kierowców kołowych i gąsienicowych transporterów opancerzonych, czy obsługę karabinów maszynowych, granatników i broni pokładowej na sprzęcie ciężkim.
Oprócz szkolenia na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych, Ośrodek doskonali również szeregowych zawodowych w ramach szkolenia wyrównawczego, które przewidziane jest dla już zawodowych żołnierzy. Żołnierze mają szansę doskonalenia i podnoszenia poziomu wyszkolenia do takiego, jakie wymagane jest w profesjonalnej armii.
Podczas nauki w Ośrodku żołnierz ma możliwość nauki na profesjonalnym sprzęcie. Na zajęciach ze szkolenia ogniowego bardzo często wykorzystywane są nowoczesne urządzenia i systemy szkolno-treningowe, które ułatwiają naukę właściwego celowania i prowadzenia ognia. Jednakże podstawową formą zajęć są strzelania na strzelnicach: pneumatycznej, tunelowej i bojowej, które dają możliwość nauczenia się praktycznego prowadzenia ognia.
Od 2018 roku Ośrodek Szkolenia realizuje również szkolenie studentów w ramach Legii Akademickiej. Ta forma szkolenia realizowana jest w dwóch modułach: trzy tygodnie modułu podstawowego oraz trzy tygodnie modułu podoficerskiego. Do odbycia szkolenia są kierowani studenci, którzy odbyli szkolenie w części teoretycznej programu. Organizatorem procesu dydaktycznego, obejmującego przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej w części teoretycznej jest Rektor uczelni, w której realizowany jest proces szkolenia wojskowego. Organizatorem procesu szkolenia w części praktycznej jest komendant/dowódca jednostki szkolnictwa wojskowego/jednostki wojskowej wytypowanej do realizacji tego zadania.

SZKOLENIE


1. Główne zadania szkolenia podstawowego żołnierzy są następujące:
a) zapoznanie z podstawowymi uwarunkowaniami służby żołnierza w SZ RP;
b) wdrożenie do służby w SZ RP z uwzględnieniem warunków w jednostce wojskowej;
c) opanowanie teorii i umiejętności praktycznych potrzebnych do działania we wszystkich okresach funkcjonowania Sił Zbrojnych RP (P - pokojowych, K - kryzysowych, W - wojennych);
d) rozwijanie sprawności fizycznej w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie zadań związanych ze specyfiką służby wojskowej;
e) zweryfikowanie zdolności psychofizycznych w celu określenia predyspozycji szkolonych do dalszej służby, w tym predyspozycji do dalszego szkolenia w ramach konkretnej specjalności wojskowej.

2. Szkolenie podstawowe żołnierzy w SZ RP jest ukierunkowane na ich przygotowanie do osiągnięcia następujących standardów:
a) opanowanie podstawowych zasad bojowego zachowania się i indywidualnego działania w zależności od sposobu oddziaływania przeciwnika;
b) przygotowanie do realizacji zadań ogniowych z wykorzystaniem etatowej broni strzeleckiej;
c) opanowanie podstawowych umiejętności i przyswojenie wiedzy z zakresu szkolenia bojowego i logistycznego wojsk, umożliwiających realizację zadań w ramach działań podczas pokoju, kryzysu i wojny.

3. Celem realizacji szkolenia Legii Akademickiej jest wyposażenie żołnierza (studenta) w minimalny, niezbędny zakres umiejętności umożliwiających mu przetrwanie na współczesnym polu walki, w tym:
- bezpiecznego posługiwania się indywidualną bronią strzelecką oraz amunicją,
- ochrony życia przed bronią masowego rażenia (OPBMR) w sytuacjach zagrożenia wystąpienia skażeń od BMR oraz środków napadu powietrznego,
- przygotowania do realizacji podstawowych indywidualnych zadań w garnizonie i poza nim,
- działania na polu walki w składzie drużyny.


 

KONTAKT


Komendant Ośrodka Szkolenia
tel. CA MON 261 575 477
 
Zastępca Komendanta Ośrodka Szkolenia
tel. CA MON 261 575 566

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań
Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań
tel. 261575210
fax. 261575066
cswlpoznan@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane