Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KLASY KWALIFIKACYJNE

1. Podstawy prawne:
1) rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 342 z póź. zmian.);
2) rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 270);
3) rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r.  w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 853 t.j.);
4) „kryteria uzyskania klas kwalifikacyjnych specjalistów wojskowych dla podoficerów i szeregowych zawodowych”.
5) szczegółowe kryteria uzyskiwania klas kwalifikacyjnych specjalitów wojskowych- SGWP 2015.

2. Wymagania kwalifikacyjne.
Nadanie, podwyższenie lub potwierdzenie klasy kwalifikacyjnej żołnierzowi zawodowemu uzależnione jest od spełnienia przez niego łącznie następujących warunków:
1) nabycia wiedzy i umiejętności praktycznych w specjalności właściwej dla zajmowanego stanowiska służbowego;
2) potwierdzenia w czasie egzaminu kwalifikacyjnego wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przewidzianych w szczegółowych kryteriach uzyskiwania klas kwalifikacyjnych specjalistów wojskowych;
3) zajmowania stanowiska służbowego w specjalności wojskowej, w której żołnierz zawodowy ubiega się o określoną klasę kwalifikacyjną, przez okres umożliwiający uzyskanie odpowiedniego poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych:
a) dla klasy trzeciej - co najmniej dwóch lat od daty objęcia stanowiska służbowego,
b) dla klasy drugiej - co najmniej trzech lat od daty uzyskania trzeciej klasy kwalifikacyjnej,
c) dla klasy pierwszej - co najmniej trzech lat od daty uzyskania drugiej klasy kwalifikacyjnej,
d) dla klasy mistrzowskiej - co najmniej dwóch lat od daty uzyskania pierwszej klasy kwalifikacyjnej.

3. Dodatek motywacyjny.
Uzyskanie dodatku motywacyjnego następuje po spełnieniu dwóch warunków:
1) posiadania klasy kwalifikacyjnej w specjalności zgodnej z zajmowanym stanowiskiem służbowym;
2) posiadania oceny minimum dobrej z ostatniej opinii służbowej.
Wysokość dodatku motywacyjnego
Naliczany przy zastosowaniu mnożników kwoty bazowej:
1) 0,07 - posiadający trzecią klasę kwalifikacyjną;
2) 0,10 - posiadający drugą klasę kwalifikacyjną;
3) 0,17 - posiadający pierwszą klasę kwalifikacyjną;
4) 0,27 - posiadający mistrzowską klasę kwalifikacyjną.
 

 

 


    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań
Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań
tel. 261575210
fax. 261575066
cswlpoznan@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane