Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań

BIP
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 05 kwietnia 2016 r.) (RODO) informuje się, że:

1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 86/90, 60-628 Poznań, tel. 261-575-230.
2. Nieetatowym Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych jest st.chor.sztab. Cezary BRODOWSKI, tel. 261-575-522.
3. Pana(i) dane osobowe przetwarzane będą w celu: rekrutacji na stanowisko pracy (służby) w CSWLąd – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a).
4.Odbiorcą Pana(i) danych osobowych będą: nie dotyczy.
5. Pana(i) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
6. Pana(i) dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji a następnie zniszczone.
7. Posiada Pan(i) zgodnie z RODO i na zasadach tam określonych, prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan(i) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan(i), że przetwarzanie danych osobowych Pana(i) dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 05 kwietnia 2016 r.) (RODO).
9. Podane przez Pana(i)ą danych osobowych jest warunkiem udziału w rekrutacji na stanowisko pracy (służby). Jest Pan(i) zobowiązany(a) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie Pana(i) oferty pracy (nieprzyjęcie na kwalifikacje do służby).
10. Pana(i) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 
KLAUZULA ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych - Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 86/90, 61-716 Poznań 102, skr. poczt. 129 w celu rekrutacji na stanowisko pracy (służby) CSWLąd – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

 

 

.................................................................................
(data, czytelny podpis)
go-up
Kontakt

Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Poznań
Wojska Polskiego 86/90
60-628 Poznań
tel. 261575210
fax. 261575066
cswlpoznan@ron.mil.pl

    
  • BIP
Jednostki Podporządkowane