BIP
Przepisy mundurowe

Podstawa prawna:

1)Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 330 t. j.);

.

2)Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 t. j. z późn. zm);

.

3)Ustawa z dnia 19.02.1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1993 r. nr 34, poz. 154, z późn. zm.);

.

4)Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 25);

.

5)Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38);

.

6)Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4.05.2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1133 t. j.);

.

7)Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listo-pada 1992 r. w sprawie opisu, materiału, wymiarów wzorów rysunkowych oraz sposobu i okoliczności noszenia odznak orderów i odznaczeń (Dz. U. Nr 90, poz. 452, z 2006 r. Nr 196, poz. 1445, z 2007 r. Nr 53, poz. 353 i Nr 151, poz. 1075, z 2010 r. Nr 221, poz. 1448, z 2012 r. poz. 590, z 2016 r. poz. 1777, z 2018 r. poz. 2076);

.

8)Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia przez żołnierzy niepełniących czynnej służby wojskowej na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych (Dz. U. Nr 141, poz. 1367, z 2006 r. Nr 122, poz. 847);

.

9)Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie przypadków, w których żołnierze zawodowi i żołnierze pełniący służbę kandydacką są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania i oznak wojskowych (Dz. U. z 2015 poz. 134);

.

10)Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. z 2015 r. poz. 173, z 2018 r. poz. 2439);

.

11)Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze (Dz. U. z 2019 poz. 907 t. j.);

.

12)Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. z 2019 poz. 1072 t. j.);

.

13)Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie noszenia uzbrojenia przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. z 2015 poz. 834);

.

14)Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie noszenia orderów, odznaczeń i odznak przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. z 2015 poz. 1399).

 

1.      NOWE PRZEPISY MUNDUROWE

2.      BERET

3.      OZNAKA ROZPOZNAWCZA