BIP
Klasy kwalifikacyjne

Podstawa prawna:

1) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie korpusów osobowych, grup osobowych i specjalności wojskowych (Dz. U. z 2015 r.  poz. 342 z póź. zmian.);
.
2) Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie nadawania, potwierdzania, podwyższania i utraty klasy kwalifikacyjnej przez podoficerów i szeregowych zawodowych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 270);
.
3) Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r.  w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 853 t.j.);
.
4) „Kryteria uzyskania klas kwalifikacyjnych specjalistów wojskowych dla podoficerów i szeregowych zawodowych”.
.

5) Szczegółowe kryteria uzyskiwania klas kwalifikacyjnych specjalitów wojskowych- SGWP 2015

 

 

1.    USTALENIA ORGANIZACYJNE

2.    WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

3.    PRZEBIEG EGZAMINU

4.    ZASADY OCENIANIA

 

 

1)  USTALENIA ORGANIZACYJNE

 

Komisję egzaminacyjną wyznacza rozkazem dziennym organ uprawniony do nadawania, podwyższania, potwierdzania klas kwalifikacyjnych. W skład komisji egzaminacyjnych powołuje się żołnierzy zawodowych, którzy posiadają wiedzę i umiejętności specjalistyczne w zakresie sprawdzanego obszaru. Podoficerowie i szeregowi wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych muszą posiadać klasę kwalifikacyjną, w zakresie odpowiadającym sprawdzanej wiedzy lub umiejętności specjalistycznych, równą lub wyższą niż ta, dla której nadania lub potwierdzenia powołana została komisja. W celu sprawnego przeprowadzenia egzaminu w skład komisji egzaminacyjnych powołuje się od 5 do 12 żołnierzy zawodowych. Za właściwe i zgodne z ustalonymi kryteriami przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego odpowiedzialny jest przewodniczący komisji egzaminacyjnej. Sesje egzaminacyjne organizuje się w CSWL dwa razy w roku w ramach sesji wiosennej i jesiennej w terminie określonym przez organy uprawnione do nadania i podwyższania klas kwalifikacyjnych. Przed rozpoczęciem egzaminu komisja odpowiada za sprawdzenie czy kandydaci spełniają wymagania określone w § 5.1. ppkt 3) ww. rozporządzenia MON z dnia 1 czerwca 2010 r. z póź. zmian. Organizując sesję egzaminacyjną, komisja egzaminacyjna może wykorzystywać planowane przedsięwzięcia szkoleniowe realizowane w jednostce wojskowej (w garnizonie, na poligonie).  Jeżeli ( § 19- rozporządzenia MON z dnia 1 czerwca 2010r.z póź. zmian.) ze względów technicznych lub organizacyjnych w czasie egzaminu kwalifikacyjnego nie można zorganizować sprawdzianu umiejętności praktycznych z przedmiotów przewidzianych w kryteriach uzyskania klas kwalifikacyjnych specjalistów wojskowych, wówczas uznaje się wyniki uzyskane podczas przedsięwzięć szkoleniowych zrealizowanych przed sesją egzaminacyjną za potwierdzenie umiejętności praktycznych podczas egzaminu. Wykorzystywane wyniki muszą być potwierdzone pisemnie przez dowódcę macierzystej jednostki wojskowej żołnierza przystępującego do egzaminu. W dniu zakończenia sesji egzaminacyjnej przewodniczący komisji ogłasza jej wyniki na podstawie protokołu, w przypadku uzyskania negatywnego wyniku egzaminu wydaje żołnierzom zaświadczenie o nie zaliczeniu ww. egzaminu, które stanowi podstawe do ewentualnego wszczęcia procedury owoławczej od postanowienia komisji egzaminacyjnej. Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej organ uprawniony do przeprowadzenia sesji sporządza rozkaz o jej przeprowadzeniu i podaje w nim jej  wyniki. Potwierdzeniem nadania, potwierdzenia lub podwyższenia klasy kwalifikacyjnej jest zaświadczenie wydane przez organ właściwy do powoływania komisji egzaminacyjnej. Zaświadczenie wydaje się  na podstawie rozkazu o przeprowadzeniu sesji egzaminacyjnej, w terminie 14 dni od wpłynięcia protokółu komisji egzaminacyjnej, w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz zaświadczenia dostarcza się (przesyła) żołnierzowi, a drugi wraz z wyciągiem z rozkazu o przeprowadzonej sesji egzaminacyjnej przesyła się do jednostki wojskowej kierującej żołnierza zawodowego na egzamin kwalifikacyjny. Żołnierz zawodowy ubiegający się o drugą (i wyższą) klasę kwalifikacyjną lub o potwierdzenie klasy kwalifikacyjnej musi udokumentować przed komisją egzaminacyjną najwyższą posiadaną klasę kwalifikacyjną w dniu stawienia się na egzamin kwalifikacyjny.

 

2)  WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

 
Zajmowanie  stanowiska służbowego w specjalności wojskowej, w której żołnierz zawodowy ubiega się o określoną klasę kwalifikacyjną przez okres umożliwiający uzyskanie odpowiedniego poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych:

a)   dla klasy trzeciej - co najmniej dwóch lat  od daty objęcia stanowiska służbowego;

b)   dla klasy drugiej - co najmniej trzech lat od daty uzyskania trzeciej klasy kwalifikacyjnej;

c)   dla klasy pierwszej - co najmniej trzech lat od daty uzyskania drugiej klasy kwalifikacyjnej;

d)   dla klasy mistrzowskiej - co najmniej dwóch lat od daty uzyskania pierwszej klasy kwalifikacyjnej.

  • ocena  dobra z ostatniej opinii służbowej;
  • inne wskazane w części – wymagane dokumenty.

Wymagane dokumenty:

wykaz dokumentów, które powinien posiadać żołnierz spoza jednostki wojskowej organizującej sesję egzaminacyjną:

  • legitymacja żołnierza zawodowego;
  • potwierdzony wyciąg z rozkazu personalnego wyznaczającego na stanowisko służbowe w danej specjalności wojskowej;
  • świadectwa ukończonych kursów i szkoleń związanych ze specjalnością wojskową, w ramach której przystępuje do egzaminu (jeżeli posiada);
  • dokumenty potwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami, obsługi maszyn i urządzeń elektrycznych, sprzętu specjalistycznego (jeżeli są wymagane na zajmowanym stanowisku służbowym);
  • kopia ostatniej opinii służbowej – ocena  dobra;
  • w przypadku zdawania na wyższą klasę kwalifikacyjną niż III,potwierdzenie posiadania klasy niższej;
  • potwierdzony przez dowódcę jednostki wojskowej wykaz wyników osiąganych w szkoleniu z przedmiotów praktycznych podlegających egzaminowi z półrocza poprzedzającego sesję egzaminacyjną (jeżeli ze względów technicznych lub organizacyjnych w czasie egzaminu kwalifikacyjnego nie można zorganizować sprawdzianu umiejętności praktycznych z przedmiotów przewidzianych w szczegółowych kryteriach uzyskania klas kwalifikacyjnych specjalistów wojskowych).

3)  PRZEBIEG EGZAMINU

 Etap pierwszy – weryfikacja dokumentów

Etap  drugi – sprawdzenie wiedzy teoretycznej z zakresu szkolenia bojowego

•    w części wiedzy teoretycznej ze szkolenia bojowego  nie prowadzi się sprawdzianu z przedmiotów wchodzących w zakres specjalistycznej wiedzy  teoretycznej np. SW20B21  


Etap  trzeci – sprawdzenie specjalistycznej wiedzy teoretycznej określonej w kartach kryteriów dla poszczególnych specjalności

Etap  czwarty – sprawdzenie specjalistycznych umiejetnosci praktycznych

Etap piąty – ogłoszenie wyników

Część teoretyczną egzaminu może być prowadzona w formie ustnej, pisemnej lub mieszanej. Formę, szczegółowysposób oraz termin przeprowadzenia egzaminu okresla organ uprawniony do powoływania komisji egzaminacyjnej.

 

4)  ZASADY OCENIANIA

 

Egzamin kwalifikacyjny uważa się za zdany przez żołnierza zawodowego ubiegającego się o nadanie, potwierdzenie lub podwyższenie klasy kwalifikacyjnej, jeżeli z wiedzy teoretycznej (wojskowej i specjalistycznej) i specjalistycznych umiejętności praktycznych uzyska ogólną ocenę co najmniej dobrą, a wszystkie oceny składowe z przedmiotów z części teoretycznej i praktycznej są pozytywne. Oceny wystawia się w oparciu o obowiązujące regulaminy, programy szkolenia i strzelań, instrukcje, wzory dokumentów, normy szkoleniowe, a także inne akty i dokumenty normatywne.
 Wystawianie ocen:
a)    stosuje się czterostopniową skalę ocen: 5 – bardzo dobra, 4 – dobra, 3 – dostateczna,
2 – niedostateczna;
b)    oceny za cześć praktyczną szkolenia wojskowego oraz teoretyczną i praktyczną szkolenia specjalistycznego wystawia się oddzielnie, w postaci trzech liczb całkowitych na podstawie sredniej arytmetycznej ocen za poszczegolne zagadnienia ( pytania, indywidualne sprawdziany i testy, indywidualnie wykonane czynności), zaokrąglając do dwóch miejsc po przecinku:
•    ocena 5 (bardzo dobra)     – od 4,51 do 5,00,
•    ocena 4 (dobra)         – od 3,51 do 4,50,
•    ocena 3 (dostateczna)     – od 2,51 do 3,50,
•    ocena 2 (niedostateczna)     – do 2,50;
c)    dla celów wyliczenia średniej arytmetycznej oceny egzaminu rezultat wykonania normy przewidującej jedynie zaliczenie lub niezaliczenie interpretuje się odpowiednio jako ocenę bardzo dobrą (5) albo niedostateczną (2);
d)    za indywidualny test wystawia się:
•    ocenę 5 – gdy procent pozytywnych odpowiedzi wynosi nie mniej niż 90%
•    ocenę 4 – gdy procent pozytywnych odpowiedzi wynosi nie mniej niż 80%
•    ocenę 3 – gdy procent pozytywnych odpowiedzi wynosi nie mniej niż 70%
•    ocenę 2 – gdy procent pozytywnych odpowiedzi wynosi mniej niż 70%
e)    ocene z egzaminu wystawia się w postaci liczby całkowitej uzyskanej ze sredniej trzech ocen ( tj. części teoretycznej szkolenia wojskowego i specjalistycznej oraz części praktycznej szkolenia specjalistycznego) zaokraglonych do dwóch miejsc po przecinku.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych