BIP
OFERTY PRACY

 

CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH – OFERTY PRACY


Centrum obecnie poszukuje kandydatów (w korpusie szeregowych) na wakujące stanowiska w następujących specjalnościach wojskowych:

-    38B61 – kucharz
-    38T64 – kierowca kategorii „C”
-    38T65 – kierowca kategorii „C+E”
-    20B72 – kierowca KTO Rosomak
-    20B68 – kierowca pojazdu na podwoziu czołgowym
-    20B69 – kierowca gąsienicowego transportera opancerzonego

Kandydaci posiadający powyższe uprawnienia i kwalifikacje oraz spełniający ustawowe wymogi do powołania tj. posiadający obywatelstwo polskie, odbytą czynną służbę wojskową, wykształcenie co najmniej gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe oraz stopień wojskowy szeregowego (marynarza) lub starszego szeregowego (starszego marynarza) winny stawić się na kwalifikacje do służby w korpusie szeregowych zawodowych. Najbliższe kwalifikacje odbywać się będą w dniu 12.06.2019 r. o godz. 7.30 w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 86/90. Bliższe informacje o kwalifikacji można uzyskać u chor. Krzysztofa GEMBALSKIEGO tel. 261575240, email: cswlpoznan.sekcjapersonalna@ron.mil.pl

Kandydat powinien w dniu kwalifikacji posiadać ze sobą:

1.    Dowód tożsamości.
2.    Prawo jazdy.
3.    Dokumenty, zaświadczenia, dyplomy, świadectwa poświadczające uprawnienia, wykształcenie i kwalifikacje.
4.    Strój sportowy.
5.    Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań do udziału w teście z wychowania fizycznego.
6.    CV ze zdjęciem.
W ramach kwalifikacji kandydaci poddawani są sprawdzeniu poprzez:

•    wypełnienie ankiety psychologicznej (opcjonalnie rozmowa z psychologiem)
•    zdanie testu z wychowania fizycznego
•    rozmowę kwalifikacyjną

Ponadto Centrum prowadzi kwalifikacje na stanowiska w korpusie OFICERÓW I PODOFICERÓW. Kandydaci proszeni są o kontakt indywidualny z chor. Krzysztofem GEMBALSKIM tel. 261575240, email: cswlpoznan.sekcjapersonalna@ron.mil.pl w kwestii kwalifikacji oraz wolnych stanowisk.

 

 

 

 

 


MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH – 1,0 etatu  (umowa o pracę)

Wymagania:
- wykształcenie zasadnicze kierunkowe;
- doświadczenie zawodowe mile widziane,
- zdolności manualne;
- umiejętność pracy w zespole;
- pracowitość, rzetelność;
    
Zadania podstawowe na stanowisku:
- mechanika pojazdowa

Oferujemy:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
- stabilne warunki zatrudnienia.


Kontakt:
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 86/90,
61-716 Poznań,
tel. 261 57 51 56
e-mail: cswl.kadry.cywilne@ron.mil.pl


Prosimy o dopisanie klauzuli:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko mechanika pojazdów samochodowych, ogłoszonego  16.04.2019 r. i prowadzonego przez firmę Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

 

LEKTOR JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
1 ETAT lub ½ ETATU (do uzgodnienia) NA CZAS ZASTĘPSTWA

    Zadania na stanowisku:
- realizowanie skutecznego i efektywnego procesu nauczania słuchaczy,
- prowadzenie na wysokim poziomie merytorycznym, metodycznym i organizacyjnym zajęć programowych, wykorzystując wcześniej przygotowane pomoce poglądowe i środki audiowizualne,
-opracowywanie materiałów dydaktycznych (konspekty, plany zajęć, opracowania metodyczne) oraz testów egzaminacyjnych,
- udzielanie konsultacji indywidualnych i zbiorowych słuchaczom,
- prowadzenie egzaminów i zaliczeń okresowych,
- wykonywania tłumaczeń pisemnych i ustnych.


Wybranym kandydatom oferujemy:
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
- stabilne i pewne wynagrodzenie,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- niezbędne narzędzia pracy.

Wymagania:
Od kandydatów oczekujemy:
- wykształcenia wyższego o kierunku Filologia angielska lub Neofilologia stosowana,
- doświadczenia pedagogicznego.

Kontakt:
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 86/90,
61-716 Poznań,
tel. 261 57 51 56
mail: cswl.kadry.cywilne@wp.mil.pl

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu rekrutacji ( zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2016 r. poz.922)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych