BIP
DROGA ROWEROWA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DROGI BIEGNĄCEJ PRZEZ TEREN POLIGONU (ZŁOTNIKI – BIEDRUSKO) CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH PRZEZ ROWERZYSTÓW

 

1. Wjazd na teren poligonu może odbywać się tylko w sobotę i niedzielę oraz w dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8.00 do godz. 22.00 (w okresie pażdziernik-marzec od 8.00do18.00) każdego z tych dni, pod warunkiem, że na terenie poligonu nie odbywają się zajęcia. W tych dniach na tablicach świetlnych w m. ZŁOTNIKI i m. BIEDRUSKO wyświetlany będzie napis o treści STÓJ! OSTRE STRZELANIA. W takiej sytuacji istnieje kategoryczny zakaz poruszania się osób nieuprawionych na terenie całego obszaru poligonu.

 

2. Poruszanie się po terenie poligonu może odbywać się tylko po drodze ZŁOTNIKI – BIEDRUSKO z możliwością zatrzymania się przy obiektach zabytkowych znajdujących się przy tej drodze takich jak:

 • tablica upamiętniająca Wojciecha Bogusławskiego w GLINNIE;
 • pomnik ofiar faszyzmu w ŁAGIENIKACH;
 • ruiny Kościoła w CHOJNICY;
 • stary cmentarz w pobliżu Kościoła w CHOJNICY.

 

3. Na terenie dróg poligonowych znajdujących się na obszarze Ośrodka Szkolenia obowiązują znaki oraz przepisy zgodnie z Kodeksem Ruchu Drogowego.

4. Każdy rowerzysta poruszający się po terenie poligonu powinien bezwzględnie posiadać dokument tożsamości.

 

5. Na terenie poligonu upoważnieni do kontroli są przedstawiciele:

 • Żandarmerii Wojskowej;
 • Policji;
 • Straży Leśnej;
 • Straży Gminnej;
 • Komendy Poligonu CSWL.

 

6. Wszystkim rowerzystom kategorycznie zabrania się:

 • wjazdu na poligon, gdy na tablicy świetlnej widoczny będzie napis STÓJ! OSTRE STRZELANIA, w przeciwnym razie zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 1995r o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (Dz.U. z dnia 20.04.2002r. nr 42 poz. 368 art. 79 z późn. zm.) osoby, które zostaną zatrzymane będą podlegać karze grzywny.
 • zbaczać z trasy ZŁOTNIKI – BIEDRUSKO;
 • rozniecać ognisk, pozostawiać palące się lub tlące przedmioty oraz korzystać z otwartego ognia;
 • rzucać nie dogaszone niedopałki papierosów;
 • wypalać pokrywę gleby i pozostałości roślinne;
 • zaśmiecać terenu poligonu;
 • niszczyć, dewastować wszelkie urządzenia poligonowe, szczególnie te które mają wpływ na bezpieczeństwo – takie jak: tablice ostrzegawcze, szlabany, zapory, kosze ostrzegawcze itp.;
 • otwierać wnęki terenowe, szafki lub inne urządzenia pod napięciem
 • zbierać grzyby, jagody, łowić ryby;
 • zbierać i wywozić z terenu poligonu rzeczy na nim znalezione (niewybuchy,niewypały).

 

7. W trakcie przebywania na terenie poligonu należy przestrzegać wszystkich sygnałów i znaków umieszczonych na tablicach poligonowych;

 

8. W przypadku zauważenia pożaru, należy bezwzględnie powiadomić oficera dyżurnego CSWL ob. nr 3 (261579030, 261579040).

 

9. W trakcie przebywania na terenie poligonu, mając na uwadze zagrożenia jakie niesie ze sobą teren Ośrodka Szkolenia, w sytuacjach nie unormowanych powyższym regulaminem należy kierować się zdrowym rozsądkiem oraz ogólnie obowiązującymi warunkami bezpieczeństwa.

 

Wszystkie osoby korzystające z drogi Złotniki – Biedrusko zobligowane są do zachowania szczególnej ostrożności ze względu na:

• zły stan techniczny nawierzchni,

• innych użytkowników drogi,

• przejeżdżające pojazdy wojskowe i cywilne,

• ruch zwierząt.

10. Osoby naruszające powyższe postanowienia regulaminu będą karane mandatami w wysokości zależnej od popełnionego wykroczenia.

Wszyscy rowerzyści przemieszczają się po drodze na własną odpowiedzialność.

 

 droga-rowerowa

 

droga-rowerowa
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych