BIP
OŚRODEK SZKOLENIA

 

PRZEZNACZENIE

 

Ośrodek Szkolenia powstał w 2009 roku i od początku swojego istnienia stanowił ważny element Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Przeznaczeniem Ośrodka jest szkolenie elewów służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych oraz studentów w ramach Legii Akademickiej.

.

Żołnierze służby przygotowawczej podczas szkolenia podstawowego nabywają umiejętności w zakresie budowy, obsługi i posługiwania się bronią strzelecką, ochrony przed bronią masowego rażenia, czy działań taktycznych. Oprócz tego, bardzo istotnym elementem szkolenia jest praca wychowawcza z żołnierzami, nauczanie regulaminów oraz kształtowanie dyscypliny wojskowej, aby każdy przyszły żołnierz zdał sobie sprawę z tego, że noszenie munduru to nie tylko przywilej i forma realizowania życiowej pasji, ale też konieczność poznania i rozumienia zasad zachowania się.
W następnym okresie, podczas szkolenia specjalistycznego, żołnierz jest szkolony w zakresie przewidzianej dla siebie specjalności wojskowej, czyli tego, co będzie podstawą jego przyszłej służby. Spośród wielu specjalności, jakie występują w Wojsku Polskim, żołnierze Ośrodka szkoleni są na strzelców, wartowników, kierowców kołowych i gąsienicowych transporterów opancerzonych, czy obsługę karabinów maszynowych, granatników i broni pokładowej na sprzęcie ciężkim.
Oprócz szkolenia na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych, Ośrodek doskonali również szeregowych zawodowych w ramach szkolenia wyrównawczego, które przewidziane jest dla już zawodowych żołnierzy. Żołnierze mają szansę doskonalenia i podnoszenia poziomu wyszkolenia do takiego, jakie wymagane jest w profesjonalnej armii.
Podczas nauki w Ośrodku żołnierz ma możliwość nauki na profesjonalnym sprzęcie. Na zajęciach ze szkolenia ogniowego bardzo często wykorzystywane są nowoczesne urządzenia i systemy szkolno-treningowe, które ułatwiają naukę właściwego celowania i prowadzenia ognia. Jednakże podstawową formą zajęć są strzelania na strzelnicach: pneumatycznej, tunelowej i bojowej, które dają możliwość nauczenia się praktycznego prowadzenia ognia.
Od 2018 roku Ośrodek Szkolenia realizuje również szkolenie studentów w ramach Legii Akademickiej. Ta forma szkolenia realizowana jest w dwóch modułach: trzy tygodnie modułu podstawowego oraz trzy tygodnie modułu podoficerskiego. Do odbycia szkolenia są kierowani studenci, którzy odbyli szkolenie w części teoretycznej programu. Organizatorem procesu dydaktycznego, obejmującego przedmioty z zakresu obronności i wiedzy wojskowej w części teoretycznej jest Rektor uczelni, w której realizowany jest proces szkolenia wojskowego. Organizatorem procesu szkolenia w części praktycznej jest komendant/dowódca jednostki szkolnictwa wojskowego/jednostki wojskowej wytypowanej do realizacji tego zadania.

 

SZKOLENIE

1.    Główne zadania szkolenia podstawowego żołnierzy są następujące:

a)    zapoznanie z podstawowymi uwarunkowaniami służby żołnierza w SZ RP;

b)    wdrożenie do służby w SZ RP z uwzględnieniem warunków w jednostce wojskowej;

c)    opanowanie teorii i umiejętności praktycznych potrzebnych do działania we wszystkich okresach funkcjonowania Sił Zbrojnych RP (P - pokojowych, K - kryzysowych, W - wojennych);

d)    rozwijanie sprawności fizycznej w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie zadań związanych ze specyfiką służby wojskowej;

e)    zweryfikowanie zdolności psychofizycznych w celu określenia predyspozycji szkolonych do dalszej służby, w tym predyspozycji do dalszego szkolenia w ramach konkretnej specjalności wojskowej.

2.    Szkolenie podstawowe żołnierzy w SZ RP jest ukierunkowane na ich przygotowanie do osiągnięcia następujących standardów:

a)    opanowanie podstawowych zasad bojowego zachowania się i indywidualnego działania w zależności od sposobu oddziaływania przeciwnika;

b)    przygotowanie do realizacji zadań ogniowych z wykorzystaniem etatowej broni strzeleckiej;

c)    opanowanie podstawowych umiejętności i przyswojenie wiedzy z zakresu szkolenia bojowego i logistycznego wojsk, umożliwiających realizację zadań w ramach działań podczas pokoju, kryzysu i wojny.

3.    Celem realizacji szkolenia Legii Akademickiej jest wyposażenie żołnierza (studenta) w minimalny, niezbędny zakres umiejętności umożliwiających mu przetrwanie na współczesnym polu walki, w tym:

-    bezpiecznego posługiwania się indywidualną bronią strzelecką oraz amunicją,

-    ochrony życia przed bronią masowego rażenia (OPBMR) w sytuacjach zagrożenia wystąpienia skażeń od BMR oraz środków napadu powietrznego,

-    przygotowania do realizacji podstawowych indywidualnych zadań w garnizonie i poza nim,

-    działania na polu walki w składzie drużyny.

 


KONTAKT

Komendant Ośrodka Szkolenia
Dane kontaktowe
tel. CA MON    261 575 477
 
Zastępca Komendanta Ośrodka Szkolenia
Dane kontaktowe
tel. CA MON    261 575 566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych