BIP
WYDZIAŁ DYDAKTYCZNY

 

Wydział Dydaktyczny odpowiada za planowanie i organizację procesu szkolenia w Centrum oraz koordynację wykorzystania bazy szkoleniowej Centrum przez Szkołę Podoficerską Wojsk Lądowych i inne jednostki oraz instytucje.


Szkolenie w obszarach:

- kursów doskonalenia zawodowego dla kadry i pracowników;
- kandydatów na żołnierzy zawodowych;
- podoficerów i szeregowych zawodowych dla potrzeb misji (PKW);
- wyrównawcze – szeregowych z rezerwy;
- przygotowania do NSR.


Komórki wewnętrzne Wydziału Dydaktycznego:

 

CYKL TAKTYKI

 

Cykl Taktyki jest komórką wewnętrzną Wydziału Dydaktycznego. 
Realizuje zadania związane z organizacją i prowadzeniem działalności dydaktycznej oraz metodycznej w zakresie taktyki ogólnej i taktyki rodzajów wojsk, kształci kandydatów do służby wojskowej na potrzeby Sił Zbrojnych RP.
Wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną stanowią wykładowcy, podoficerowie specjaliści oraz instruktorzy w poszczególnych specjalnościach wojskowych.

 

CYKL SZKOLENIA OGNIOWEGO

 

Cykl Szkolenia Ogniowego, jako część Wydziału Dydaktycznego, realizuje zadania związane z organizacją i prowadzeniem działalności dydaktycznej i metodycznej w zakresie szkolenia ogniowego (strzeleckiego) na różnych poziomach edukacyjnych.
Do najważniejszych zadań Cyklu Szkolenia Ogniowego należy:
•    Przygotowanie słuchaczy WSOWLąd i SPWLąd pod względem merytorycznym i metodycznym do objęcia pierwszego stanowiska służbowego. Praktyczne szkolenie na sprzęcie bojowym zgodnie z kierunkiem kształcenia (rozpoznawczy, pancerny, zmechanizowany, aeromobilny), nauka strzelania z broni strzeleckiej oraz wozów bojowych;
•    Szkolenie żołnierzy zawodowych w ramach kursów doskonalenia zawodowego;
•    Szkolenie specjalistyczne żołnierzy do NSR w różnych specjalnościach wojskowych.

 

CYKL ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO

 

Cykl Zabezpieczenia Logistycznego zajmuje się szkoleniem w zakresie budowy i zasad eksploatacji pojazdów mechanicznych występujących w wojskach lądowych (czołgi T-72, PT-91, Leopard 2; BWP-1, KTO Rosomak, BRDM, TATRA 815 itp.); ponadto szkoli w zakresie organizacji i prowadzenia przechowywania sprzętu wojskowego a także zasad zabezpieczenia logistycznego w działaniach bojowych wojsk.

 

CYKL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

 

Cykl Wychowania i Sportu jest komórką wchodzącą w skład Wydziału Dydaktycznego i realizuje wszystkie przedsięwzięcia związane z kulturą fizyczną w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Przeznaczony jest do realizacji szkolenia i wychowania fizycznego oraz działalności sportowej z kadrą i słuchaczami. W dyspozycji Cyklu Wychowania Fizycznego i Sportu znajdują się trzy obiekty szkoleniowe, które w pełni zabezpieczają potrzeby wynikające z potrzeb szkoleniowych oraz umożliwiają prowadzenie pełnego wachlarza zajęć ze szkolenia fizycznego.
Wychowanie fizyczne jest jednym z głównych przedmiotów szkolenia bojowego i ma na celu wszechstronny rozwój żołnierzy, wyrabianie w nich sprawności fizycznej i psychicznej oraz podnoszenie zdrowotności, a zatem ma duży wpływ na wykonywanie zadań szkoleniowych oraz gotowość bojową naszego wojska.

 

CYKL ROZPOZNANIA

 

Cykl Rozpoznania realizuje zadania związane z procesem szkolenia (kształcenia) słuchaczy oraz żołnierzy Centrum – z uwzględnieniem udziału Zespołu Taktyki i Rodzaju Wojsk Sekcji Szkolenia SPWL - w zakresie przedmiotów taktyki rozpoznania, armii innych państw oraz tematyki technik przeżycia, ukrywania się, przeciwdziałania i wykorzystania (SERE).

 

CYKL ORGANIZACYJNO-MOBILIZACYJNY I KADROWY

 

Cykl Organizacyjno – Mobilizacyjny i Kadrowy realizuje zadania związane z prowadzeniem działalności dydaktycznej i metodycznej w zakresie przygotowania żołnierzy i pracowników RON do działalności organizacyjno-ewidencyjnej, kadrowej i mobilizacyjnej.

 

CYKL PRAWA HUMANITARNEGO

 

Cykl Prawa Humanitarnego realizuje zadania związane z procesem szkolenia (kształcenia) słuchaczy, kadry zawodowej Centrum – z uwzględnieniem udziału Zespołu Humanistycznego Sekcji Szkolenia SPWL – w zakresie obejmującym problematykę międzynarodowej prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych oraz przedmiotów humanistycznych.
Cykl przygotowuje żołnierzy do praktycznego stosowania w toku działalności służbowej oraz w trakcie wykonywania zadań w misjach poza granicami kraju założeń i treści międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych w zakresie:
•    ochrony ofiar konfliktów zbrojnych
•    standardów humanitarnych w działaniach zbrojnych
•    ochrony dóbr kultury w czasie konfliktu zbrojnego

 

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

 

Ośrodek Szkolenia Kierowców przeznaczony jest do prowadzenia kursów z zasad eksploatacji i kierowania pojazdem specjalnym i pojazdem przeznaczonym do celów specjalnych na podwoziu gąsienicowym i kołowym w ramach szkolenia żołnierzy na potrzeby sił zbrojnych z uwzględnieniem doświadczeń wynikających z udziału wojsk lądowych w misjach poza granicami kraju.
OSK realizuje również szkolenie programowe z zakresu nauki jazdy:
•    dla studentów WSO i WAT,
•    dla szeregowych i podoficerów w ramach kursów doskonalenia zawodowego,
•    dla żołnierzy służby przygotowawczej,
•    dla żołnierzy na potrzeby PKW i KFOR,
•    szkolenie uzupełniające kierowców (jazda w warunkach górzystych).

Szkolenie indywidualne kierowców prowadzone jest na różnych pojazdach wojskowych:
•    czołgi PT-91, T-72
•    BWP-1
•    KTO Rosomak
•    Tatra 15
•    BRDM

 

CYKL BHP

 

Cykl Bezpieczeństwa i Higieny Pracy realizuje w formie kursowej szkolenia okresowe dla pracodawców wojskowych i pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy na potrzeby całych Sił Zbrojnych RP.

 

LEKTORAT JĘZYKOW OBCYCH

 

Lektorat Języków Obcych jest komórką wewnętrzną Wydziału Dydaktycznego i realizuje zdania związane z przygotowaniem znajomości języka obcego na odpowiednich poziomach kompetencji językowej, a także organizuje i realizuje proces kształcenia językowego żołnierzy i etatowych pracowników RON Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych oraz słuchaczy SPWL – na poziomach 1, 2, 3.
Dodatkowo realizuje:
•    planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia na semestralnych, wyrównawczych i doskonalących kursach językowych z żołnierzami i pracownikami RON,
•    organizacja pokursowych i eksternistycznych sesji egzaminacyjnych na 1. i 2. poziomie znajomości języka angielskiego dla kadry JW bezpośrednio podległych DG RSZ,
•    merytoryczny i metodyczny nadzór nad szkoleniem językowym w przyporządkowanych jednostkach wojskowych, m.in. 2 SLT, 3 BLTr, 3 BR OP, 3 BRt, 11 DKPanc, 12 DZ, BWD WKP-W.

Kadra dydaktyczna i administracyjna LJO to wysoko wykwalifikowani absolwenci uczelni cywilnych i wojskowych, specjaliści w zakresie glottodydaktyki, posiadający uprawnienia egzaminatorów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Języków Obcych MON i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej MEN.

 

DRUKARNIA

 

Drukarnia jest przeznaczona do zabezpieczenia procesu szkolenia poprzez wykonywanie prac poligraficznych, introligatorskich oraz realizacji procesu wydawniczego wojskowych wydawnictw wewnętrznych. Prowadzi również działalność wydawniczą, powiela dokumenty i druki niezbędne do zabezpieczenia procesu dydaktycznego i właściwego funkcjonowania innych komórek wewnętrznych Centrum oraz SPWL.

 

BIBLIOTEKA

 

Biblioteka realizuje zadania związane z gromadzeniem, opracowywaniem, przechowywaniem i selekcją wojskowych wydawnictw fachowych o charakterze jawnym i wydawnictw beletrystycznych oraz udostępnianiem ich kadrze CSWLąd i pracownikom RON Centrum oraz SPWL oraz wszystkim słuchaczom.
 
Zasoby Biblioteki CSWLąd obejmują przede wszystkim pozycje z zakresu nauk o bezpieczeństwie i obronności, sztuki wojennej taktyki i techniki wojsk lądowych, szkolenia i wychowania wojskowego. Biblioteka gromadzi również (w wyborze) zbiory z zakresu nauk humanistycznych, technicznych, ekonomicznych, przyrodniczych, matematycznych, prawnych, a także literaturę piękną.

  

 

SEKCJA ZABEZPIECZENIA

 

Sekcja zabezpieczenia jest komórką Wydziału Dydaktycznego, która odpowiada za:
•    zabezpieczenie CSWLąd w sprzęt sportowy i artykuły administracyjno-biurowe niezbędne do prawidłowego procesu szkolenia
•    utrzymanie sprawności sprzętu szkolno-treningowego Wydziału Dydaktycznego
•    zabezpieczenie obsługiwań obiektów szkoleniowych Wydziału Dydaktycznego.

 

SEKCJA SZKOLENIA

 

Sekcji Szkolenia jest komórką wewnętrzną Centrum, bezpośrednio podporządkowaną Szefowi Wydziału Dydaktycznego, właściwą w realizacji zadań związanych z wdrażaniem i realizacją zdalnego kształcenia w CSWLąd.
Do zadań Sekcji Szkolenia należy m.in.:
•    wdrażanie zdalnego kształcenia w CSWLąd;
•    współpraca z wykładowcami i instruktorami Centrum odnośnie wprowadzania części e-learningowej kursów;
•    projektowanie szkoleń zdalnych na podstawie opracowanych programów;
•    tworzenie zdalnych szkoleń na potrzeby Centrum;
•    administrowanie platformą e-learningową CSWLąd.

.

CYKL BLOS


Cykl BLOS – Cykl Bezpiecznego Posługiwania się Bronią jest komórką wewnętrzną Wydziału Dydaktycznego.  Nazwa pochodzi od skrótu - akronimu: Broń, Lufa, Otoczenie, Spust.
Do głównych zadań Cyklu należy prowadzenie szkoleń:
- w zakresie BLOS –  zakresu walki i bezpiecznego posługiwania się bronią,
- taktyk i technik interwencji wojska.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych