BIP
TURYSTYKA

REZERWAT PRZYRODY „ŚNIEŻYCOWY JAR”

.

W dniach 14-15.03.2020 r. istnieje mozliwość wejścia na teren Rezerwatu Przyrody "Śnieżycowy Jar" pod warunkiem zachowania stosownych zasad bezpieczeństwa i przestrzegania regulaminu określonego przez Nadleśnictwo Łopuchówko.

.

Terminy dostępu do Rezerwatu Przyrody „Śnieżycowy Jar” będą podawane na bieżąco.

.

Wstęp do Rezerwatu w dniach od poniedziałku do piątku jest kategorycznie zabroniony.Teren poligonu wojskowego Biedrusko jest objęty całkowitym zakazem wstępu dla osób nieuprawnionych, w tym dla ruchu pieszego, rowerowego, samochodowego, a także dla wszelkich form turystyki i rekreacji. Zakaz ten obowiązuje 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu – również, gdy nie ma strzelań na poligonie. Osoby nieprzestrzegające zakazu wstępu na poligon łamią art. 79 ustawy z dnia 22 czerwca 1995r. o Zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (Dz.U.2016.207 j.t.), a także inne przepisy, jak np. niedostosowanie się do znaku drogowego B-1, czy wjazd pojazdem silnikowym do lasu.
    

     Osobną kwestią pozostaje dostępność Rezerwatu Przyrody „Śnieżycowy Jar”, który znajduje w strefie bezpieczeństwa jednej ze strzelnic, czyli w rzeczywistości w strefie upadku pocisków. Dostęp do niego ze względów bezpieczeństwa jest bardzo ograniczony, jednak wychodząc naprzeciw potrzebom społeczeństwa w miesiącu marcu i kwietniu będzie możliwość wejścia na teren rezerwatu w soboty i niedziele, w których nie będą realizowane strzelania. Terminy dostępności w marcu i kwietniu będą ustalone w każdy piątek poprzedzający weekend.

 

Wstęp do rezerwatu w dniach od poniedziałku do piątku, a także w soboty i niedziele kiedy realizowane jest szkolenie w każdym tygodniu marca i kwietnia, jest niemożliwy i kategorycznie zabroniony.

BEZPIECZEŃSTWO NA POLIGONIE


Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie Ośrodka Szkolenia – Biedrusko jest obowiązkiem Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa podczas szkolenia na poligonie ujęte zostały i usankcjonowane w decyzjach Ministra Obrony Narodowej oraz w przepisach wewnętrznych Centrum zawartych głównie w Instrukcji Działalności Ośrodka Szkolenia CSWL w Poznaniu.
 
Przebywanie na terenach poligonowych w trakcie strzelań i ćwiczeń z użyciem amunicji i środków pozoracji pola walki stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia. Te zagrożenia choć w mniejszym stopniu występują także, gdy nie prowadzi się zajęć. Zawsze bowiem istnieje możliwość znalezienia niewybuchów lub niewypałów, a ich zbieranie, podnoszenie, czy nawet dotykanie, może zakończyć się tragicznie. Każde odstępstwo od obowiązujących zasad zachowania, wymogów bezpieczeństwa, tworzy przesłankę do powstawania wypadków. Ich następstwem może być śmierć, bądź trwałe kalectwo, nie tylko sprawców, ale również przypadkowych osób znajdujących się w pobliżu.
 
Lekceważenie zakazów wstępu na tereny poligonowe to główna przyczyna tragicznych zdarzeń z udziałem ludności cywilnej zamieszkującej w sąsiedztwie obiektów wojskowych!


W związku z powyższym obowiązuje całkowity zakaz wejścia, przejścia, wjazdu bądź przejazdu przez teren poligonu w Biedrusku przez osoby bez posiadania stosownych uprawnień.


Pracownicy lasów państwowych oraz osoby wykonujące prace na ich rzecz mają prawo przebywania na terenie poligonu w czasie i miejscu uzgodnionym z Komendantem Centrum. Natomiast do otrzymania zgody na realizację innych niż wojskowe przedsięwzięcia, na terenach poligonowych wymagane jest spełnienie wymogów, jakie określa Decyzja nr 187/MON z dnia 09 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu Obrony Narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi (w tym umowa użyczenia terenu zawarta z Dyrektorem Wojskowego Zarządu Infrastruktury oraz uzgodnienia z Komendantem CSWL i właściwym terytorialnie Dyrektorem Lasów Państwowych). Minister Obrony Narodowej może każdorazowo wydać decyzję w zakresie przedmiotowego przedsięwzięcia.

.

Wszystkie grupy zorganizowane i instytucje otrzymujące zezwolenia na wejście na teren poligonu, podlegają poinstruowaniu o niebezpiecznym charakterze terenu Ośrodka Szkolenia, możliwościach napotkania niewybuchów lub niewypałów oraz o sposobie postępowania w przypadku zaistnienia pożaru. Instruktażu udziela Komendant Ośrodka Szkolenia w każdy czwartek o godz. 10.00 na kolejny tydzień szkoleniowy (Biedrusko, ul. Ogrodowa 1). Każdorazowe wejście i zejście z terenu poligonu zgłaszane jest do oficera dyżurnego Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych obiekt nr 3 i odnotowywane w jego dokumentacji.

.

Ograniczenia przedstawione powyżej nie wyczerpują w pełni możliwości wtargnięcia na teren niebezpieczny osób postronnych. Jak wskazuje praktyka jest to efekt lekceważenia przez te osoby powyższych zakazów. Należy mieć świadomość o istnieniu zagrożenia dla życia lub zdrowia, a także trzeba liczyć się z konsekwencjami prawnymi tzn. zatrzymanie przez Żandarmerię Wojskową, Policję, Straż Leśną, Straż Gminną lub służbę wojskową uprawnioną do kontroli. Skutkiem naruszenia zakazu może być mandat karny lub skierowanie sprawy na drogę sądową.

Komendant Centrum przy współudziale z administracja terenową, Żandarmeria Wojskową i Policją prowadzi działalność propagandową, uświadamiającą ludność cywilną zamieszkującą tereny w pobliżu Ośrodka Szkolenia – Biedrusko o zagrożeniach w formie:
•    prelekcji wygłaszanych na zebraniach mieszkańców w przyległych miejscowościach;
•    spotkań i pogadanek z dziećmi i młodzieżą w okolicznych szkołach;
•    spotkań i wykładów z przedstawicielami kół myśliwskich i wędkarskich funkcjonujących w obrębie poligonu;
•    ogłoszeń wywieszanych w pomieszczeniach urzędów władz terenowych:
•    tablic ostrzegawczych i informacyjnych;
•    ogłoszeń w lokalnych środkach masowego przekazu;
•    współpracy z miejscowym duszpasterstwem.

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych