BIP
ZASADY PRZYDZIAŁU
WOJSKOWA ASYSTA HONOROWA
.
.

Zgodnie z zapisami Ceremoniału Wojskowego SZ, Minister Obrony Narodowej decyduje o udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystościach państwowych i poza granicami kraju oraz pogrzebach członków najwyższych władz państwowych i innych osób zasłużonych dla państwa niebędących żołnierzami.

.
W przypadku pozostałych uroczystości o udziale wojskowej asysty honorowej decydują dowódcy garnizonów właściwych do miejsca przeprowadzenia uroczystości.

Wnioski w sprawie przydzielenia wojskowej asysty honorowej na terenie Garnizonu Poznań należy kierować do:
.

Dowódca 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
gen. bryg. pil. Ireneusz Nowak

.
Sekretariat Dowódcy: 261 572 250
.
Fax. 261 573 308
 
.
Adres korespondencyjny:
.
2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
.
ul. Kościuszki 92/98
.
61 - 716 Poznań
.
.
.

 Wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej  (uroczystości)

            pobierz

 Wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej  (pogrzeb - rodzina)

   pobierz

 Wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej  (pogrzeb - instytucja)

  pobierz

.
.
.
.
POGRZEBY Z WOJSKOWĄ ASYSTĄ HONOROWĄ
.

O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej członków najwyższych władz państwowych oraz innych osób szczególnie zasłużonych dla państwa decyduje Minister ON, biorąc pod uwagę charakter zasług zmarłego. O udziale wojskowej asysty honorowej w uroczystości pogrzebowej:
.

• Dam i kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari i Orderu Krzyża Wojskowego;
• Kombatantów i weteranów, uczestników walk o wolność i niepodległość Polski;
• Kombatantów i weteranów misji wojskowych poza granicami państwa;
• Żołnierzy w służbie czynnej;
• Byłych żołnierzy zawodowych;
• Szczególnie zasłużonych pracowników wojska
.
decyduje dowódca garnizonu właściwego dla miejsca przeprowadzenia uroczystości. Podejmując decyzję, dowódca garnizonu może zasięgnąć opinii rodziny zmarłego, organizatora uroczystości pogrzebowej, dowódców jednostek (instytucji) wojskowych, przewodniczących organizacji i środowisk kombatanckich, właściwych organów publicznych (rządowych lub samorządowych) lub kierowników urzędów centralnych. Dowódca garnizonu kierujący wojskową asystę honorową do udziału w ceremonii pogrzebowej ustala jej elementy w miarę posiadanych możliwości.

.

Zgodnie z rozkazem dowódcy garnizonu Poznań, do realizacji przedsięwzięć związanych z ceremonialnym zabezpieczeniem uroczystości pogrzebowych upoważniony został komendant garnizonu. Asystę wojskową do zabezpieczenia uroczystości pogrzebowych stanowią:

.

• drużyna honorowa w składzie dowódca oraz pięciu żołnierzy;
• posterunek honorowy w składzie rozprowadzający i dwóch wartowników;
• żołnierze do niesienia poduszek z odznaczeniami;
• sygnalista i werblista;
• drużyna honorowa w składzie dowódca oraz pięciu żołnierzy;
Niezbędne dokumenty jakie należy posiadać składając wniosek o skierowanie wojskowej asysty honorowej (do wglądu):
.
• akt zgonu;
• dokument stwierdzający, że zmarły spełnia warunki ujęte powyżej;
• oraz odznaczenia wraz z legitymacjami. O udziale przedstawicieli orkiestry wojskowej w uroczystości pogrzebowej decyduje Dowódca Garnizonu Warszawa.

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych